Čtvrtek, Červenec 16, 2020
Text

Obecní úřad Sudislav nad Orlicí

je orgánem Obce Sudislav nad Orlicí a vykonává zejména přenesenou působnost obce, pokud není speciálně svěřena jinému jejímu orgánu. V samostatné působnosti pak především plní ty úkoly, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, nebo pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Úřední hodiny

Pondělí od 18:00 do 19:00hodin.

Struktura úřadu

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení.[1] Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu. Toto je obvyklé zejména u větších obcí.

Povinnosti obecního úřadu

Podávat informace žadatelům, plnit úkoly uložené radou nebo, zastupitelstvem obce, pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti, vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí, zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku.

Přenesení působnosti v některých případech se může stát, že dvě sousedící obce budou mít jeden společný obecní úřad, který bude spravovat obě obce, a to buď celé nebo jen v některých bodech (např. svoz komunálního odpadu či bezpečnost). Tomuto stavu se říká přenesení působnosti. Finance ze státního rozpočtu obecní úřad s přenesenou působností obdrží podle míry působnosti.[2]

Region Orlicko-Třebovsko

Obec Sudislav nad orlicí je členem Svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko, který vznikl v roce 1999 a jako právnická osoba podle § 20 f) a násl. občanského zákoníku bylo registrováno v únoru 2000. V roce 2001 došlo k transformaci sdružení na svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Na svazek obcí s novým názvem Region Orlicko – Třebovsko přešel veškerý majetek, závazky, pohledávky, práva a povinnosti sdružení.

Více infomací o Regionu Orlicko-Třebovsko naleznete na webu: http://www.orlicko-trebovsko.cz

Usnesení valné hromady Regionu Orlicko-Třebovsko a rozpočty svazku naleznete zde: http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/usneseni-vh-a-rozpocty-svazku

Přihlášení členů