Čtvrtek, Červenec 16, 2020
Text

Elektronická podatelna Obce Sudislav nad Orlicí

Obec Sudislav nad Orlicí má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Elektronická podatelna je v nepřetržitém provozu.
Formáty datových zpráv a příloh: *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt, *.zfo, *.xml
Maximální velikost zprávy je stanovena na 8 MB.

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
Spustitelné soubory ( např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektonický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)
Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.

Obec Sudislav nad Orlicí má zřízenou Datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Datová schránka je v nepřetržitém provozu.
Datové zprávy lze zasílat na ID schránky: 8bza5fe
Formáty datových příloh zprávy jsou stanoveny vyhláškou č. 194/2009 Sb.
Maximální velikost zprávy je stanovena na 10 MB.

Přihlášení členů